چهار-عنصر-اصلی-خلقت-و-غذاهای-رنگی
مجله رنگی

چهار عنصر اصلی خلقت و غذاهای رنگی

چهار عنصر اصلی خلقت و غذاهای رنگی

آنچه قابل تامل است ارتباط بدن انسان و غذا ها میباشد که هر دو از این چهار عنصر اصلی تشکیل شده اند و چطور ممکن است نسبت به نوع غذای ورودی به بدنمان بی توجه باشیم.بایستی به عناصر طبیعت احترام بگذاریم و بدانیم خودمان به عنوان جزئی از طبیعت …