چهار عنصر اصلی خلقت و غذاهای رنگی

چهار-عنصر-اصلی-خلقت-و-غذاهای-رنگی

چهار عنصر اصلی خلقت و غذاهای رنگی

طرز تهیه ، دستور پخت
 • آنچه قابل تامل است ارتباط بدن انسان و غذا ها میباشد که هر دو از این چهار عنصر اصلی تشکیل شده اند و چطور ممکن است نسبت به نوع غذای ورودی به بدنمان بی توجه باشیم.بایستی به عناصر طبیعت احترام بگذاریم و بدانیم خودمان به عنوان جزئی از طبیعت نسبت به عناصرش میتوانیم آسیب پذیر یا منتفع باشیم.
   آتش ، گرم و خشک است .
   هوا ، گرم و تر است .
   آب ، سرد و تر است .
   خاک ، سرد و خشک است .

آنچه قابل تامل است ارتباط بدن انسان و غذا ها میباشد که هر دو از این چهار عنصر اصلی تشکیل شده اند و چطور ممکن است نسبت به نوع غذای ورودی به بدنمان بی توجه باشیم.
بایستی به عناصر طبیعت احترام بگذاریم و بدانیم خودمان به عنوان جزئی از طبیعت نسبت به عناصرش میتوانیم آسیب پذیر یا منتفع باشیم.