در باره ما

رنگ نامه قبل از هر چیزی یک رسانه است.
رسانه ای برای تغییر که سعی دارد تغییر را به حیطه نگرش بیاورد و البته کاری است نه چندان راحت.
برای داشتن نگرشی متفاوت قرار گزاشتیم از شیرین ترین ارکان لذت بخش انسان که همان لذت غذا خوردن میباشد شروع کنیم.
چندی است لذت غذا خوردن را با صرفا غذا خوردن جابجا کرده ایم.
دلایلش شاید مانند روزمرگی، تنش و عدم استفاده صحیح تکنولوؤی در عصر امروز باشد که خیلی مورد بحث رنگ نامه نیست ولی آنچه ما را نگران کرده است افتادن فاصله با عادات و روند تکامل نسل خودمان با گذشته است.
باید از غذا درست کردن و خوردن نهایت لذت را برد. غذا میل نمودن فراتر از صرفا کسب انرژی و خوردن میباشد.
وعده های غذایی قرن هاست بهانه و دلیلی است برای دور هم بودن دوستان و خانواده ها .
وعده های غذایی قرار نیست تنها انرژی بدن ما را تامین کنند ، وعده های غذایی قرار است انرژی روح و جان ما را نیز تامین کنند و این قراری است که از قرن ها پیش، زمانی که نیاز به محبت را درک کرده ایم اجرایی شده است